2018-06-20

مهندس عظیمی در شبکه یک سیما

حضور جناب آقای مهندس عظیمی در برنامه ماه و ماهی شبکه یک سیما به عنوان کارشناس تخریب